Bibno. Participant CategoryDistance
1-1Keita Toda -BSM Tokyo
1-2Takafumi Hara -BSM Tokyo
1-3Masaru Sugiyama -BSM Tokyo
1-4Yusuke Noguchi -BSM Tokyo
1-5Yusuke Sakazume -BSM Tokyo
1-6Akinori Ueda -BSM Tokyo
1-7Yukiko Nonami -BSM Tokyo
1-8Mika Saito -BSM Tokyo
1-9Sasuke Shimomura -BSM Tokyo
1-10Yuichiro Isayama -BSM Tokyo
2-1Ben Ferguson -BSM Tokyo
2-2Tsumugi Akiba -BSM Tokyo
2-3Kiang Song -BSM Tokyo
2-4Ayako Yoshizawa -BSM Tokyo
2-5Risako Morimoto -BSM Tokyo
2-6Kayoko Idehara -BSM Tokyo
2-7Mari Mochizuki -BSM Tokyo
2-8Hikaru Suda -BSM Tokyo
2-9Jun Niki -BSM Tokyo
2-10Kei Tanaka -BSM Tokyo
3-1Ken Esparza -BSM Tokyo
3-2Takeshi Fukuda -BSM Tokyo
3-3Shunko Watanabe -BSM Tokyo
3-4Tomoyuki Togo -BSM Tokyo
3-5Eric Forday -BSM Tokyo
3-6Tetsuya Nishimi -BSM Tokyo
3-7Haruna Waizumi -BSM Tokyo
3-8Ryota Wakahara -BSM Tokyo
3-9Mark Teranishi -BSM Tokyo
3-10Naoya Kawai -BSM Tokyo
4-1Padraig Maccolgain -BSM Tokyo
4-2Yue Wei -BSM Tokyo
4-3Sam Roughani -BSM Tokyo
4-4Minyoung Lee -BSM Tokyo
4-5Daichi Suzuki -BSM Tokyo
4-6Ras Scollay -BSM Tokyo
4-7Hemant Tilekar -BSM Tokyo
4-8John Stewart -BSM Tokyo
4-9Joe Herbert -BSM Tokyo
4-10Matthew Thomas -BSM Tokyo
5-1Riki Yamauchi -BSM Tokyo
5-2Meiko Yoshioka -BSM Tokyo
5-3Bryan Solvie -BSM Tokyo
5-4Masayuki Onozuka -BSM Tokyo
5-5Luigi Limentani -BSM Tokyo
5-6Eric Solleza -BSM Tokyo
5-7Kei Seki -BSM Tokyo
5-8Fidel Obadha -BSM Tokyo
5-9Erik Chan -BSM Tokyo
5-10Eiji Ieno -BSM Tokyo

Number: 700