Tape2Tape... Keeping You Running

Tape2Tape... Keeping You Running

Participants

Bibno. Participant CategoryDistance
Shaun Dobson(M) Senior1 mile
Shaun Marshall(M) Veteran 45+10k
161Shaun Robinson(M) Senior5k
370Shaz Batz(F) Veteran 40+10k
Sheila Kerr(F) Veteran 60+5 miles
Sheila Kerr(F) Veteran 60+1 mile
Sheila Kerr(F) Veteran 60+10k
Sheila Kerr(F) Veteran 60+5k
171Sian Mccourt(F) Veteran 40+10k
94Sian Mccourt(F) Veteran 40+5k
Sian Mccourt(F) Veteran 40+1 mile
Silviya Aleksandrov(F) Senior10k
220Simon Blacknell(M) Veteran 45+1 mile
219Simon Blacknell(M) Veteran 45+5k
227Simon Blacknell(M) Veteran 45+10k
221Simon Blacknell(M) Veteran 45+5 miles
Simon Cheeseman(M) Veteran 45+10k
Simon Cheeseman(M) Veteran 45+5 miles
Simon Dockerill(M) Veteran 45+5k
Simon Gibney(M) Veteran 40+5k
Simon Gibney(M) Veteran 40+1 mile
Simon Lisles(M) Senior10k
Simon Murphy(M) Veteran 45+5k
58Simon Vick(M) Veteran 40+10k
313Simone Williams(F) Veteran 35+10k
314Simone Williams(F) Veteran 35+5 miles
Siobhan Hatfield(F) Senior10k
Sophie Bradbury(F) Veteran 35+10k
Sophie Bradbury(F) Veteran 35+1 mile
Sophie Bradbury(F) Veteran 35+5k
Sophie Bradbury(F) Veteran 35+5 miles
Stacey Flynn(F) Senior1 mile
Stacey Flynn(F) Senior10k
Stacey Flynn(F) Senior5k
Stacey Flynn(F) Senior5 miles
379Stella Crookes(F) Veteran 45+5 miles
32Stella Crookes(F) Veteran 45+5k
378Stella Crookes(F) Veteran 45+1 mile
333Stephanie Capindale(F) Senior5k
Stephen Maddison(M) Veteran 45+5 miles
Stephen Maddison(M) Veteran 45+1 mile
Stephen Maddison(M) Veteran 45+10k
Stephen Maddison(M) Veteran 45+5k
Stephen Saxelby(M) Veteran 45+1 mile
Stephen Saxelby(M) Veteran 45+10k
Stephen Saxelby(M) Veteran 45+5k
Stephen Saxelby(M) Veteran 45+5 miles
56Steve Barber(M) Veteran 40+1 mile
42Steve Barber(M) Veteran 40+10k
55Steve Barber(M) Veteran 40+5k